Březen 2017

Z kraje okraje III.

20. března 2017 v 23:06

Jak jsem tak procházel české internetové zdroje a informace o literárním provozu, uvědomil jsem si, že kdybych bez dalšího vyjímal konkrétní příklady, docílil bych jen toho, že by se konkrétní lidé museli ohradit či bránit. Ne, že bych nemohl najít dostatek příkladů, ale znechucuje mě představa "bití do vlastních řad". Těžko si představit koncentrovanější nudu. Zkusím najít konkrétní případ z trochu dávnější doby.1.
Polovina 19. století ve Francii je už současníky označována za krizové období poezie. Nakladatelé přestanou vyplácet honoráře za básně. Jiní poezii nevydávají vůbec. "V dnešní Francii není místa pro žádný trvalý a živý zájem o jakékoli dílo ducha," napíše Alexis de Tocqueville. (srov. Neznámý Parnas, Odeon, 1988, s. 22-24). Výsledkem bylo básnické hnutí, které sice spojilo řadu předních autorů své doby i jejich nohsledy a napodobitele, ale jeho pověstný formalismus současně dovršil jeho oddělení od světa, který autory obklopoval a jehož součástí stále chtě nechtě byli (parnasismus). Nástup prokletých básníků toto oddělení ještě vystupňuje. Je vzpourou proti kolektivismu parnasistů a tato vzpoura má radikálně individualistický charakter. Rimbaud postaví do centra zájmu básníka jako osobu a básnictví jako životní příběh a poezii učiní svým kontextem. Jeho životní hledání se stane legendou a on globální celebritou i díky tomu, že básnictví zanechá. Nestal by se jí ovšem, kdyby po zbytek života vysedával v pařížských salonech i saloonech s přáteli a popíjel absint. Ostatně Verlaine je slavný především tím, že na něj vystřelil. Je to život a osud básníka, co lidi už 170 let zajímá v první řadě, teprve pak přijde na řadu jeho psaní. Při absenci osudu je tak básník snadnou kořistí parnasismu v jeho pokleslé podobě, tzn. v podobě formalismu vzešlého z úpadku zájmu o poezii.


2.
Lze si jen těžko představit, že lze usilovat o osud s velkým "O", v rámci básnické skupiny či komunity. Příběh jednotlivce se v takovém případě smývá. Není a nemůže být dostatečně kontrastní. "Nejste, protože nemilujete," napíše básník a zatvrzelý samotář, který vzbuzoval a vzbuzuje zájem širokého publika. "(...) tohle je moje piano/ a je lepší než to jejich./ a oni ho buď mají nebo nemají/ rádi//." prohlásí v 70. letech jeho básnický antipod na druhé straně planety.

3.
Společenská validita individuálního příběhu je přinejlepším omezená. Není těžké najít v tomto bodu konsenzus. Zatímco někteří autoři hledají nové cesty jak se zbavit v jejich očích mrtvé teze individuality (čímž padají znovu do pasti kolektivismu s jeho totalitárními ambicemi i historií), jiní možná začnou chápat, že bezvýznamnost je osvobozuje. To by mohl být případ českých básníků jejichž globální dosah a přesah je momentálně spíše zbožným přáním. Víra v hodnotu osobního příběhu je (vždycky byla) poselství vskutku revoluční a překračující běžné rámce lidské "vrženosti" i skepse. Osobní příběh je dosud jedním z mála českých vývozních artiklů (viz Havel).

4.
(Básnictví je členstvím v podstatně širší komunitě, než jakou nabízí aktuální pozice člověka v časoprostoru. Spoléhat se na kolegy v dosahu, znamená vytvořit klaustrofobní prostor spolku sběratelů kuriozit. Žiju způsobem, který mi moc nevyhovuje, ale udržuju si od něj do jisté míry odstup, to je standardní tón českých lyrických mluvčích. Zatímco jejich postoj by mohl rezonovat s postojem majority, ve skutečnosti ji nudí k smrti. V očích majority autory už jejich razantní zacházení s jazykem předurčuje k tomu, aby ze svého životního příběhu učinili něco víc. Přestože životní příběh autora nemusí nutně vést po stopách kapitána Cooka, básník má být rebel. Od univerzitních profesorů, zaměstnanců reklamních agentur, učitelů a (sebekriticky dodávám) redaktorů masových časopisů lze něco podobného očekávat jen stěží (pokud tedy zrovna dočasně neochoří krizí středního věku ;-)

Pokračování příště...

O proměnách umění

19. března 2017 v 23:50
K nedávné stati Romana Kandy bych řekl:

Umění není plodem kontextu, nýbrž materiálu.

To, co Kanda popisuje, bych přirovnal k žonglování s čepelemi, ohnivými koulemi nebo k pouťovému házení noži.

Pokud budeme žonglovat daleko od těla, ztratí umění na působivosti. Což se děje dnes. (Krize umění jako plod zbabělosti?)

Pokud budeme zasahovat desku nožem v bezpečné vzdálenosti od figurantky, diváci se unaví, odejdou a nevhodí nám minci do klobouku.

Dávám přednost malířům, v jejichž denících nacházíme úvahy o žluti, před malíři, kteří přemítají o politice.

Keramik hovoří řečí hlíny a je mu jedno (?) kam se hrnek zavěsí.

Sochař zkoumá možnosti skla i kamene. (Pamatuji si nadšené ódy pěné sochaři na schopnosti českých sklářů.)

Tanečník zkoumá možnosti pohybu.

Básník pracuje s jazykem.

Jelikož nejsme bytosti nečasové, nekontextové, jeví takové známky i dílo.

Zaměňovat kontext za dílo nicméně znamená odříznout umělce od jeho matérie a tím jeho příběh učinit dokonalým měšťáckým ideálem. Nikoli ho osvobodit od melancholie, ale ztotožnit ho s ní.

To dílo je bojem s onou melancholií. Každý materiál je melancholický. (Možná s výjimkou toho hořícího míče ;-) )

Je možné, že se rodí nové umění operující s kontexty. Ale to mě nezajímá. Nezajímají mě společenské kontexty. Když píšu, nezajímá mě sociální spravedlnost ani genderová vyváženost, revoluční potenciál umění.

Zajímá mě jen materiál a moje působení na něj. Psaní je jeho ohledáváním a v tom smyslu i do jisté míry prostorem rozkoše.

Rozkoše, která nakonec porazí každou melancholii. Jenom se člověk nesmí bát to zkusit.

Mezi umělcem a intelektuálem je tento podstatný rozdíl. Intelektuál ho nevidí, ale umělec ano.

Z kraje okraje II.

11. března 2017 v 17:19
Zajímalo mě, do jaké míry se můj spontánní výkřik nespokojenosti kryje s realitou. Vypsal jsem jednotlivá tvrzení a pokusil se o experiment. Při tom bude nutné, uvedené teze ilustrovat. Pokud už jsem někde osobně zainteresován (zejm. asi v Protimluvu a Tvaru), chci vyloučit případná podezření z předpojatosti. Rozhodl jsem se zdrojovat online na půdě čtyř seriózních literárních a literárně-kritických platforem - tj. Hosta, Tvaru, A2 (které tak nějak stále vnímám jako pohrobka Literárních novin) a Psího vína (v uvedeném pořadí). Setkání zdroje a otázky, na nichž budu demonstrovat svá tvrzení, je tedy dáno nahodile. Nejde mi o samotné médium, jako spíše o zprávu, kterou přináší. Lze si po jejím přečtení utvořit uvedený názor? Souhlasíte s uvedeným výběrem? Zejména s tou ádvojkou by asi mohl být problém (?)

Pořadí otázek mi vyšlo takto:

1. (HOST)
Tvrzení: Chtěl bych, aby mi někdo vysvětlil, jak je možné psát poezii ve stavu nepřetržitého dialogu s jejími budoucími či jen potenciálními hodnotiteli a interprety.

2. (TVAR)
Chtěl bych pochopit, jak je možné psát vlastní poezii a přitom nedávat najevo pohrdání 99,9 procentům autorů, kteří vůbec nerozumí tomu, jak se píše poezie. Jak je možné se s nimi kamarádit?


3. (A2)
Rád bych rozuměl tomu, proč lidé, kteří vědomě a z dobrých důvodů rozbíjejí jazykové konvence, ochotně ulpívají na sociálních stereotypech všeho druhu.

4. (Psí víno)
Jak je možné že se nebojí klišoidních konceptů třígeneračního básnictví, generační vzpoury, věkem zasloužené úcty nebo protiproudů romantických a realistických, angažovaných a formalistních, lokálních a globálních?

5. (HOST)
Ještě jsem nepochopil báseň. nechápu odkud vyvěrá sebedůvěra těch, kteří tvrdí, že jsou schopni rozpoznat její kvalitu.

6. (TVAR)
S tím rozdílem, že já jim svůj názor nevnucuji, ale oni ho prezentují jako univerzálně platný, nebo z jeho univerzální platnosti vycházejí ve svých dalších úvahách a hodnoceních.

7 (A2)
Děsí mě, že všem zúčastněným stranám nakonec v podstatě vyhovuje pragmatismus a přízemnost, ve které se pohybují. Už mnoho let jsem neslyšel nikoho, kdo by se proti téhle ubohosti nějak ozval.

8. (Psí víno)
Nejvíc mě děsí představa, že všichni zúčastnění si v hloubi duše uvědomují, že to, co píšou, je na hovno a jenom na venek předstírají, že to nevědí. Jen aby se neřeklo...

9. (HOST)
autoři, autorky,

10. (TVAR)
kritikové i kritičky


11 (A2)
nenarážím na nic jiného než na 20-50 let staré koncepty importované ze Západu.


12 (Psí víno)
nikdo nezpochybňuje to, že jsou tu kvalitní autoři, že tu vznikají úžasné verše, jenže o tom, proč jsou tak úžasné a kde kulhají, není tento nikdo schopen vyplodit kvalifikovaný řádek.

13. (HOST)
Buď se rozplývá, nebo si dělá legraci, ale určitě neanalyzuje ani neargumentuje. Přitom musí tušit, že se ztrapňuje, minimálně sám před sebou. Nicméně, někdo to dělat musí, že?

14. (TVAR)
Už léta jsem nečetl kritiku básnické sbírky, která by nebyla zahleděná sama do sebe.
To si opravdu myslíme, že to nikdo nepozná?

Z kraje okraje

10. března 2017 v 1:51

Když jsem začínal vstřebávat první básně, nebylo to proto, abych se odlišil či osamostatnil, už jsem odlišný a samostatný byl. A tak i když dodnes vnímám a ctím dialogický charakter poezie, v duchu verše Karla Šebka Srdce je rozhovor, hledal jsem a hledám v poezii prostor svobody překračující běžné hranice společenských konvencí, jimž, jak jsem věděl už více než před 20 lety, nejsem a nebudu schopen za žádných okolností dostát.
Bylo těžké si to připustit, ale stav českého literárního provozu se, hned po zjištění mé vlastní nedostatečnosti a po pohledu na aktuální stav úpadku mého národa, stal třetím fatálním zklamáním mého života. Píšu o tom z toho důvodu, že je to poznání natolik paralyzující, že si s ním sám nevím rady, protože si zoufám a doufám, že mě někdo z mého omylu vyvede a ukáže mi, že to, co mě tak děsí je ve skutečnosti jenom můj vlastní předsudek. Moje vlastní nedostatečnost. Had se zakousne do vlastního ocasu a všechno bude, jak má být.
Chtěl bych, aby mi někdo vysvětlil, jak je možné psát poezii ve stavu nepřetržitého dialogu s jejími budoucími či jen potenciálními hodnotiteli a interprety.
Chtěl bych pochopit, jak je možné psát vlastní poezii a přitom nedávat najevo pohrdání 99,9 procentům autorů, kteří vůbec nerozumí tomu, jak se píše poezie. Jak je možné se s nimi kamarádit?
Rád bych rozuměl tomu, proč lidé, kteří vědomě a z dobrých důvodů rozbíjejí jazykové konvence, ochotně ulpívají na sociálních stereotypech všeho druhu.
Jak je možné že se nebojí klišoidních konceptů třígeneračního básnictví, generační vzpoury, věkem zasloužené úcty nebo protiproudů romantických a realistických, angažovaných a formalistních, lokálních a globálních?
Ještě jsem nepochopil báseň. nechápu odkud vyvěrá sebedůvěra těch, kteří tvrdí, že jsou schopni rozpoznat její kvalitu. Moje zkušenost je taková že se zpravidla neshodneme. S tím rozdílem, že já jim svůj názor nevnucuji, ale oni ho prezentují jako univerzálně platný, nebo z jeho univerzální platnosti vycházejí ve svých dalších úvahách a hodnoceních. Usilují o jeho sociální aprobovanost se samozřejmostí pubescentů běhajících po světě s dalším puštěným superhitem v kapse (na žánru nesejde, já jsem měl dvojče na rameni a metallicu ohulenou na max...)
Děsí mě, že všem zúčastněným stranám nakonec v podstatě vyhovuje pragmatismus a přízemnost, ve které se pohybují. Už mnoho let jsem neslyšel nikoho, kdo by se proti téhle ubohosti nějak ozval.
Snad jen Petr Král si dovolil zkritizovat provinciální tupost současného českého smýšlení o literatuře.
Nejvíc mě děsí představa, že všichni zúčastnění autoři, autorky, kritikové i kritičky si v hloubi duše uvědomují, že to, co píšou, je na hovno a jenom na venek předstírají, že to nevědí. Jen aby se neřeklo...
Štve mě to, protože bych rád v úžasu hleděl a nechával se inspirovat, ale nenarážím na nic jiného než na 20-50 let staré koncepty importované ze Západu.
nikdo nezpochybňuje to, že jsou tu kvalitní autoři, že tu vznikají úžasné verše, jenže o tom, proč jsou tak úžasné a kde kulhají, není tento nikdo schopen vyplodit kvalifikovaný řádek.
Buď se rozplývá, nebo si dělá legraci, ale určitě neanalyzuje ani neargumentuje. Přitom musí tušit, že se ztrapňuje, minimálně sám před sebou. Nicméně, někdo to dělat musí, že?
Už léta jsem nečetl kritiku básnické sbírky, která by nebyla zahleděná sama do sebe.
To si opravdu myslíme, že to nikdo nepozná? To se opravdu nikdo nebojí, že jednoho dne ve fra nebo jinde spadne strop a bude veta minimálně po české literární obci. Nebylo by to nakonec zaslouženě?
To jediné, co současné poezii v mých očích dodává na životaschopnosti, je náhlá naděje, že každá opravdová báseň je v podstatě výjimka potvrzující pravidlo.
To ale neznamená, že každá pí..vina musí být hned báseň., nebo ano?

(Dokažte mi, že se mejlím. Uleví se mi.)


Martin